FERRERO [*].
WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: [*]

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. („Ferrero" albo „my") jest właścicielem treści i administratorem [www. ***. com, www.***. Com, .....] oraz podstron dostępnych za pośrednictwem wyżej wymienionych stron internetowych (zwanych dalej pojedynczo jako „Witryna", a łącznie „Witryny").  Należy pamiętać, że Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe prowadzone przez inne spółki z Grupy Ferrero.

 1. Akceptacja Warunków użytkowania.  Dostęp i korzystanie z Witryn podlega następującym warunkom użytkowania („Warunki użytkowania").  W przypadku uzyskania dostępu lub korzystania z Witryn, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków użytkowania oraz wszelkich obowiązujących przepisów.  Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki użytkowania bezwarunkowo i bez zastrzeżeń, nie może korzystać z Witryn.  Ferrero może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w każdym momencie, aktualizując publikowane dane. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać takich zmian i dlatego powinien okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami użytkowania.  Ponadto, niektóre Witryny mogą zawierać dodatkowe warunki, które regulują poszczególne elementy lub oferty (np. konkursy) („Regulamin programu"). W przypadku wystąpienia konfliktu między jakimikolwiek zapisami, warunkami i ustaleniami niniejszych Warunków użytkowania i Warunkami programu, wiążące są niniejsze Warunki użytkowania.
 1. Treści i Prawo własności intelektualnej; Warunkowe korzystanie z Treści.  Treść i wszystkie inne materiały na Witrynach, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w formie kompozycji, grafiki, fotografii, tekstu, plików wideo i audio, znaków towarowych i logo dostępnych na Witrynach (łącznie „Treść") stanowią własność firmy Ferrero i/lub podmiotów powiązanych.   Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać
  z Witryny oraz Treści wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych lub rozrywkowych.  Nie zezwala się na kopiowanie, powielanie, ponowne użycie, retransmisję, adaptację, publikację, oprawianie, zamieszczanie, wysyłanie, rozprowadzanie, modyfikowanie, transmisję lub tworzenie dzieł pochodnych względem jakichkolwiek Treści w dowolny sposób, w tym dla dowolnych celów publicznych lub handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Ferrero lub właściciela takich materiałów.  Wszelkie prawa nie udzielone na mocy niniejszych Warunków użytkowania są wyraźnie zastrzeżone przez Ferrero.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i loga oraz wszystkie powiązane nazwy produktów, znaki projektowe i slogany, które pojawiają się na Witrynach stanowią znaki towarowe lub znaki usługowe (zarejestrowane lub nie) Ferrero, podmiotów powiązanych i/lub licencjodawców, chyba że stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie.  Ferrero, podmioty powiązane i licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści na Witrynach.  Nie udziela się użytkownikowi licencji do jakichkolwiek Treści zawartych na Witrynach.  Ferrero, podmioty powiązane lub licencjodawcy mogą starać się dochodzić, wedle własnego uznania, swoich praw do własności intelektualnej
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych, w tym wszczęcia postępowania karnego.

 1. Zachowanie użytkownika/polityka dopuszczalnego użycia. Witryna może umożliwiać użytkownikom interakcję z innymi osobami i dzielenie się swoimi przemyśleniami, informacjami i materiałami.  Ferrero oczekuje od wszystkich użytkowników poszanowania dla innych osób.  Jeśli użytkownik zauważy jakiekolwiek naruszenie zasad niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania lub inne niedopuszczalne zachowania ze strony innego użytkownika, powinien skontaktować się z nami i zgłosić takie działania za pomocą jednej
  z opcji wymienionych poniżej w punkcie 13.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, informacje i inne materiały, które publikuje na Witrynie, przesyła na Witrynę lub przesyła do innych użytkowników (w tym, ale nie wyłącznie, twórcze pomysły, sugestie i opinie/informacje na temat produktów i usług Ferrero) („Treści tworzone przez użytkowników") i zgadza się, że nie będzie pociągać do odpowiedzialności Stron zwolnionych z odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, informacje lub materiały od innych użytkowników, do których uzyska dostęp za pośrednictwem Witryny.

Rodzaje zabronionych Treści tworzonych przez użytkowników wymienione poniżej są jedynie przykładowe i nie mają na celu być wyczerpujące.  Użytkownik bezwzględnie zobowiązuje się nie publikować ani nie przekazywać innym użytkownikom jakichkolwiek Treści tworzonych przez użytkowników, które:

 • są zniesławiające, obraźliwe, nieprzyzwoite, bluźniercze, skandalizujące, podburzające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub obraźliwe;
 • naruszają lub stanowią pogwałcenie prawa własności intelektualnej innego podmiotu (np. muzyki, filmów, zdjęć lub innych materiałów, do których nie ma pisemnego upoważnienia do ich publikacji na stronie od właściciela takich materiałów);
 • naruszają prawo do reklamy lub prawo do prywatności dowolnej ze stron;
 • stanowią groźbę, nękanie, zastraszanie lub promują prześladowanie, rasizm, bigoterię, nienawiść lub jakiekolwiek fizyczne szkody wobec dowolnej grupy lub osoby;
 • są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd w jakikolwiek sposób;
 • są niezgodne z prawem lub promują nielegalne działania w jakiejkolwiek postaci;
 • promują nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie chronionych prawem autorskim prac innej osoby lub stanowią odnośniki do takich prac lub dostarczają informacje służące obejściu wszelkich środków bezpieczeństwa;
 •  zawierają „zamaskowane" wulgaryzmy (np. K....);
 • zawierają wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki bądź programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego; lub
 • zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, „niechciane wiadomości e-mail", „spam", „łańcuszki", „piramidy" lub dowolne inne formy reklamy.

Możemy przeglądać, edytować lub usuwać treści i materiały, które użytkownik lub inne osoby wysyłają bądź zamieszczają na Stronie, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Użytkownik musi być świadomy, że podczas korzystania z Witryny uzyska dostęp do treści i materiałów z różnych źródeł, a Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, adekwatność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej właściwe dla danych treści bądź odnoszące się do takich treści
i materiałów.

Użytkownik nie ma zezwolenia na stosowanie programów do przeglądania
i archiwizowania treści (tzw. spider), robotów, technik pozyskiwania danych lub innych zautomatyzowanych urządzeń i programów do katalogowania, pobierania lub w inny sposób powielania, przechowywania bądź rozpowszechniania treści dostępnych na Witrynie.  Zabrania się również stosowania wskazanych powyżej zautomatyzowanych środków do manipulowania Witryną lub podejmowania prób wykroczenia poza ograniczone zezwolenie i dostęp przyznany użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków użytkowania.  Użytkownik nie może odsprzedawać możliwości korzystania lub dostępu do Witryny osobom trzecim.

 1. Własność materiałów wysyłanych, publikowanych, zgłaszanych lub przesyłanych; Zgłoszenia. Od czasu do czasu Ferrero może poprosić o wysłanie, opublikowanie, zgłoszenie, przesłanie Treści tworzonych przez użytkowników na Witrynę.  Wszelkie Treści tworzone przez użytkowników, które użytkownik wysyła, publikuje, zgłasza lub przesyła są
  i będą przez Ferrero uznane za i traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone.  Wspomniane Treści tworzone przez użytkowników staną się, natychmiast po przekazaniu ich Ferrero, własnością firmy Ferrero i Ferrero będzie dysponowało od tego momentu i na przyszłość wyłącznymi prawami, tytułami i udziałami w nich (z zastrzeżeniem praw osób trzecich).  Ponadto, Ferrero i podmioty powiązane uzyskują prawo do swobodnego korzystania
  z przedmiotowych Treści tworzonych przez użytkowników, bez ograniczeń i w dowolnym celu (z zastrzeżeniem praw osób trzecich), w tym, ale nie tylko, do rozwoju, produkcji, reklamy, promocji i do celów marketingowych, BEZ REKOMPENSATY, INNYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, a ponadto prawo do powielania, ujawniania, przekazywania, publikacji, transmisji lub umieszczania na dowolnym nośniku, lub edycji, modyfikacji bądź usunięcia Treści tworzonych przez użytkowników w całości lub w części.  Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie wspomnianych Treści tworzonych przez użytkowników lub za jakiekolwiek podobieństwo między Treściami tworzonymi przez użytkowników
  i wszelkim przyszłym ich użyciem lub działaniami Ferrero.

Niezależnie od powyższego, Ferrero prowadzi politykę opartą na nieprzyjmowaniu ani nieuwzględnianiu twórczych pomysłów, sugestii lub materiałów nadsyłanych przez publikę („Zgłoszenia"), a zatem nie należy dokonywać żadnych Zgłoszeń do Ferrero za pośrednictwem jakichkolwiek środków komunikacji, poprzez Witrynę lub w inny sposób.  Jeśli użytkownik prześle nam Zgłoszenie pomimo powyższej prośby o powstrzymanie się od tego, Zgłoszenie to niezwłocznie stanie się własnością firmy Ferrero. Ferrero uzyska w tym momencie i na przyszłość wyłączne prawa, tytuły i udziały w nich, a Zgłoszenia takie podlegały będą warunkom określonym w punkcie 4 powyżej (w tym nieograniczonej swobodzie do wykorzystania Zgłoszeń do jakichkolwiek celów bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innego zobowiązania wobec użytkownika).

 1. Odnośniki do innych Witryn. Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością, ani nie są obsługiwane lub prowadzone przez nas. Po opuszczeniu Witryny użytkownik powinien pamiętać o zapoznaniu się
  z regulaminem i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.  Użytkownik powinien również niezależnie ocenić autentyczność każdej odwiedzanej strony internetowej, która zdaje się być lub twierdzi, że jest jedną z naszych Witryn (w tym takich z odnośnika
  w wiadomości e-mail). Niezależnie od jakichkolwiek odnośników na Witrynie, nie kontrolujemy, nie polecamy, ani nie popieramy i nie mamy powiązań ze wspomnianymi stronami internetowymi bądź ich treściami, produktami, usługami lub polityką prywatności.  Przeglądanie zewnętrznych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  Pobieranie materiałów z niektórych stron internetowych może wiązać się ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzenia wirusów do komputera użytkownika. 
 2. Promocje i oferty. Od czasu do czasu możemy prowadzić działania promocyjne (np. konkurs, loteria, gra z natychmiastowym zwycięstwem, itp.) lub umieścić ofertę na Witrynie („Promocja").  Jakakolwiek Promocja umieszczona na Stronie stanie się nieważna
  w przypadku, gdy jest zabroniona w danej lokalizacji, a ponadto wymaga publikacji oficjalnych zasad dotyczących danej Promocji.  Każda Promocja podlega właściwym dla niej zasadom i warunkom, które będą stanowić uzupełnienie warunków zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania. Udział w dowolnej Promocji wymaga akceptacji wspomnianych zasad i warunków.
 3. Prywatność. Prywatność informacji służących identyfikacji jest dla nas bardzo ważna. 
  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zbieranych przez nas informacji i tego, jak zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i zarządzamy nimi, prosimy o zapoznanie się
  z naszą Polityką Prywatności, która również reguluje korzystanie z naszych Stron.
 4. Wyłączenie gwarancji/odpowiedzialności.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNY I WSZELKIE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI, TREŚĆ I TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN UDOSTĘPNIANYCH „W STANIE, W JAKIM SĄ", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, NIENARUSZANIA, TYTUŁU DO LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIE OŚWIADCZAMY, ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYN, JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, USŁUG, TREŚCI LUB TREŚCI TWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE BĘDZIE STANOWIĆ NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA, JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB TREŚCI DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE, NIEPRZERWANIE DOSTĘPNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, BĄDŹ ŻE WITRYNA LUB SERWER, NA KTÓRYM JEST UDOSTĘPNIANA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA TREŚCI I WSZELKIE OŚWIADCZENIA, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA NA STRONIE, TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE (WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO ZAWARTOŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ), ODNOŚNIKI DO JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY LUB JEJ CHARAKTER BĄDŹ TREŚCI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE INNE ASPEKTY DOTYCZĄCE STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ROZUMIENIU PRAWA CYWILNEGO, W WYNIKU BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ BĄDŹ RÓWNORZĘDNEJ ZA WSZELKIE ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, ALE NIE TYLKO, KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE MOŻLIWOŚCI, KOSZTY UBEZPIECZENIA I OBRAŻEŃ/ZAWINIONEJ ŚMIERCI), Z KTÓRYCH KAŻDE JEST WYKLUCZONE NA MOCY POROZUMIENIA STRON NIEZALEŻNIE OD POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM DLA NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 1. Zwolnienie z odpowiedzialności. Korzystając z Witryny użytkownik zgadza się chronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczać firmę Ferrero, jej personel, dyrektorów, pracowników, spółki nadrzędne, stowarzyszone, partnerów biznesowych, programistów strony internetowej, przedstawicieli i agentów (łącznie „Strony zwolnione
  z odpowiedzialności") przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi, zobowiązaniami, stratami, zadłużeniem, kosztami i płatnościami (w tym, ale nie ograniczonymi do, uzasadnionych honorariów prawników i kosztów obsługi prawnej)
  z tytułu: (i) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania, (ii) Zgłoszeń lub Treści tworzonych przez użytkowników (w tym, ale nie tylko, roszczeń o naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, prawa do reklamy, prawa do prywatności lub zniesławienia), (iii) korzystania z wszelkich treści i funkcji dostępnych na lub za pośrednictwem Witryny (z wyjątkiem roszczenia opartego na naruszeniu praw osoby trzeciej przez materiały stworzone przez Ferrero), (iv) naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub jakiejkolwiek umowy bądź warunków z osobą trzecią, którym podlega użytkownik oraz (v) wszelkich innych kwestii dotyczących Witryny i dostępu oraz korzystania z niej przez użytkownika.

Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań do współpracy z nami w obronie w takich przypadkach.  Zastrzegamy prawo do przyjęcia na wyłączność obrony i kontroli nad wszelkimi kwestiami podlegającymi zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika na jego koszt.

 1. Prawo/Jurysdykcja. Wszelkie sprawy związane z Witryną i/lub niniejszymi Warunkami użytkowania są regulowane prawem polskim bez odniesienia do konfliktów lub wyboru zasad prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na to, by wszelkie postępowania prawne odnoszące się do Witryny i/lub niniejszych Warunków użytkowania toczyły się wyłącznie w odpowiednich sądach znajdujących się w Polsce.  Nie gwarantujemy, ani nie sugerujemy, że Witryny lub Treści/materiały na Witrynach są odpowiednie do stosowania poza Polską.  Choć nasze Witryny są dostępne na całym świecie, Treści omawiane lub wspomniane mogą nie być dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich obszarach geograficznych.  Ponadto, nie wszystkie osoby mogą być w stanie uczestniczyć, kwalifikować się do udziału w ofertach lub wygrywać nagrody, jeśli takie są, w loteriach, w treściach dostępnych lub podobnych promocjach udostępnianych poprzez Witryny.   Informacje zawarte na Witrynach dotyczące produktów lub usług mają zastosowanie wyłącznie w Polsce.  Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności naszych Witryn i/lub świadczenia usług dowolnej osobie, obszarowi geograficznemu lub jurysdykcji wedle własnego uznania i w dowolnym czasie.  Jeśli użytkownik znajduje się poza Polską, ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.
 2. Rozdzielność. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu w świetle jakiegokolwiek prawa lub polityki społecznej, postanowienie takie zostanie wyłączone jako nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia będą
  w pełni obowiązywać.
 3. Zwolnienie; Środki zaradcze. Nieskorzystanie przez nas w całości lub w części
  z jakichkolwiek praw lub odstąpienie od działania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika nie stanowi przeszkody dla późniejszego skorzystania z takiego prawa przez nas, ani nie może zostać uznane za odstąpienie od działania w przypadku jakiegokolwiek kolejnego naruszenia przez użytkownika tego samego lub innego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.  Nasze prawa i środki zaradcze w ramach niniejszych Warunków użytkowania są łączne, a korzystanie z takiego prawa lub środka zaradczego nie ogranicza naszego prawa do wykorzystania wszelkich innych praw lub środków zaradczych.
 4. Informacje kontaktowe. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy odnośnie Witryn bądź niniejszych Warunków użytkowania, mogą Państwo skontaktować się
  z nami za pomocą naszego formularza dostępnego na stronie www.ferrero.pl lub pod następującym adresem:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 126
02-952 Warszawa
© 2012 Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

FERRERO [*].
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: [*]

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. („Ferrero" albo „my") szanuje prywatność każdego użytkownika odwiedzającego dowolną z naszych stron internetowych, do których należą między innymi [www. ***. com, www.***. Com, .....] oraz podstron dostępnych za pośrednictwem wyżej wymienionych stron internetowych (zwanych dalej pojedynczo jako „Witryna", a łącznie „Witryny"). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności") określa nasze postępowanie w zakresie zbierania informacji przez nasze Witryny i sposobu korzystania z tych informacji. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez Witryny i nie ma zastosowania do informacji zbieranych poprzez inne źródła, w tym, bez ograniczeń, Facebook, Twitter, YouTube i inne zewnętrzne strony internetowe oraz media społecznościowe. Należy pamiętać, że Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe prowadzone przez inne spółki z Grupy Ferrero. Korzystając z Witryny użytkownik zgadza się z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Witryny (Witryn) i niepodawanie nam jakichkolwiek danych osobowych.

Zbieranie informacji osobowych i nieosobowych Zbieramy i przechowujemy pewne dane osobowe o użytkowniku (tj. „Informacje służące identyfikacji" („ISI") użytkownika w dowolny sposób; takie jak wiek, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, pseudonim i/lub informacje finansowe) za pośrednictwem Witryny tylko w przypadku ich dobrowolnego przekazania. Ferrero nie będzie zbierać ISI z wizyt użytkownika na naszych Witrynach, chyba że zostaną one przekazane z własnej woli i nie będziemy wymagać dostarczenia większej ilości informacji niż jest to konieczne do uczestniczenia w działaniach na naszych Witrynach.

Gromadzenie informacji nieosobowych (pliki cookies). Po połączeniu z Witryną mogą być zbierane pewne niesłużące identyfikacji informacje („nie-ISI") o charakterze technicznym, które mogą być zbierane i przechowywane z wykorzystaniem technologii plików „cookie" i adresów IP. Nie są w tym procesie gromadzone ISI. Nie-ISI mogą obejmować, ale nie są ograniczone do adresu IP, typu przeglądarki internetowej, ustawień komputera oraz liczby, czasu trwania i charakteru wizyt na stronie. Informacje te pomagają nam aktualizować Witrynę tak, by pozostawała interesująca dla naszych użytkowników i zawierała treści, które są dostosowane do zainteresowań odwiedzających. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyłączyć pliki cookie lub tak, by w momencie ich wysyłania pojawiało się ostrzeżenie. W przypadku wyłączenia plików cookie przez użytkownika możemy nie być w stanie zoptymalizować wizyty na Witrynie, a niektóre z funkcji Witryny mogą nie być dostępne.

Korzystanie z ISI użytkownika. W przypadku udostępnienia ISI użytkownika za pośrednictwem Witryny, ograniczymy ich wykorzystanie do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Inne ograniczone zastosowania ISI użytkownika to:

 • Odpowiedzi na pytania, komentarze i wnioski; aby zapewnić użytkownikowi dostęp do niektórych obszarów i funkcji Witryny, a także komunikować się z użytkownikiem w zakresie działań na Witrynie.
 • Badanie przypadków oszustw, molestowania, fizycznego zagrożenia lub innych naruszeń jakichkolwiek praw, postanowień lub regulacji, zasad i polityk Witryny lub praw osób trzecich; lub w celu zbadania wszelkich podejrzanych zachowań, które uznamy za niewłaściwe.
 • Realizacja zamówienia przy wykorzystaniu informacji finansowych, które zostaną nam podane (takie jak numer karty kredytowej lub konta bankowego) w związku z realizacją zakupów lub usług komercyjnych oferowanych na stronie.
 • Pomoc w rozwijaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług, treści
  i reklam.
 • Udostępnianie ich naszym spółkom dominującym, zależnym i powiązanym oraz partnerom promocyjnym zaangażowanym w tworzenie, produkcję, dostarczanie lub utrzymanie Witryny, w zakresie wymaganym do wykonywania zadań powiązanych
  z Witryną (np. administracji Witryną, administracji nad promocjami lub innymi elementami Witryny, marketingiem, analizą danych i obsługą klienta). W celu udostępnienia tych informacji może być konieczne przesłanie ISI użytkownika poza jurysdykcję przedstawioną poniżej i użytkownik wyraża na to zgodę. Dalsze wykorzystanie lub ujawnienie ISI przez wspomniane Strony do innych celów jest niedozwolone.
 • Udostępnienie ich zewnętrznym dostawcom usług, których zatrudniamy do wykonywania w naszym imieniu zadań związanych z Witryną (takie zadania mogą obejmować, ale nie są ograniczone do realizacji zamówienia, dostarczania listów
  i wysyłania wiadomości e-mail, usuwania powtarzających się wpisów z listy klientów, analizy danych i wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową oraz zapewniania obsługi klienta). Wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do ISI, które są potrzebne do wykonywania przez nich zadań. Mogą ponadto zbierać i przechowywać ISI w ramach wykonywania tych zadań, ale nie są upoważnieni do używania ich do innych celów.
 • Nasze wewnętrzne cele, takie jak audyt, analiza danych oraz badania mające na celu poprawę naszych produktów, usług i komunikacji z klientem.
 • Inne cele, wskazane w momencie zbierania ISI lub w jakichkolwiek dodatkowych warunkach mających zastosowanie do danej funkcji Witryny.
 • Ujawnienia wymagane przez prawo, przepisy lub postanowienia sądu.
 • Działania związane z postępowaniem sądowym lub niezbędne do ustalenia, obrony lub wykonania praw.
 • Nagłe przypadki, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Witryny lub ogółu społeczeństwa, lub w interesie bezpieczeństwa narodowego.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nie udostępnimy ISI użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody. 

Zarządzanie danymi osobowymi.  Użytkownik ma pełną kontrolę nad zbieranymi i wykorzystywanymi ISI.  Użytkownik ma prawo nie udostępnić pewnych ISI, ale może się to wiązać z niemożnością korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez Witrynę (np. nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia bez pewnych ISI).  Jeśli chcą Państwo sprawdzić, zaktualizować lub poprawić jakiekolwiek ISI zebrane za pośrednictwem Witryny, prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza on-line dostępnego pod adresem www.ferrero.pllub pocztą przesłaną na adres:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 126
02-952 Warszawa

Odnośniki do innych Witryn.  Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością, ani nie są obsługiwane lub prowadzone przez nas.  Po opuszczeniu Witryny użytkownik powinien pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem
i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.  Użytkownik powinien również niezależnie ocenić autentyczność każdej odwiedzanej strony internetowej, która zdaje się być lub twierdzi, że jest jedną z naszych Witryn (w tym takich z odnośnika w wiadomości e-mail).  Niezależnie od jakichkolwiek odnośników na Witrynie, nie kontrolujemy, nie polecamy, ani nie popieramy i nie mamy powiązań ze wspomnianymi stronami internetowymi bądź ich treściami, produktami, usługami lub polityką prywatności, o ile nie wspomniano inaczej.  Pobieranie materiałów z niektórych stron internetowych może wiązać się ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzenia wirusów do komputera użytkownika.

Ochrona prywatności dzieci.  Ferrero traktuje poważnie ochronę prywatności dzieci.  Prowadzimy Witryny zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcji przedstawionej poniżej.  Nie gromadzimy ISI od żadnej osoby w wieku poniżej trzynastu (13) lat.  Dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobistych na Witrynie.  Jeśli stwierdzimy w momencie otrzymania, że użytkownik jest młodszy, nie będziemy wykorzystywać ani przechowywać jego/jej danych osobowych bez zgody jego/jej rodzica/opiekuna.  Jednak bez takiej zgody dziecko może nie być w stanie uczestniczyć w niektórych działaniach. Rodzic/opiekun może przeglądać, usuwać, zmieniać lub odmówić dalszego zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dziecka, kontaktując się z nami za pomocą naszego formularza on-line dostępnego pod adresem [*] lub pocztą na [*] (proszę podać imię i nazwisko dziecka, adres i adres e-mail). 

Praktyki bezpieczeństwa; Retencja. Bezpieczeństwo ISI użytkownika jest dla nas bardzo ważne.  Wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony zbieranych informacji.  Jednakże, ze względu na naturalnie otwarty charakter Internetu, nie możemy zagwarantować, że komunikacja między nami a użytkownikiem lub informacje przechowywane na Witrynie bądź naszych serwerach będą całkowicie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób trzecich, takich jak hakerzy.  Korzystanie z Witryny oznacza przyjęcie tego ryzyka.  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym, ale nie tylko, wszelkie bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wynikowe lub karne straty lub odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z umowy (w tym w wyniku istotnego naruszenia), czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), lub w inny sposób), których może doświadczyć użytkownik z powodu straty, nieupoważnionego dostępu, niewłaściwego użycia lub modyfikacji jakichkolwiek informacji przesłanych do Witryny.  Zachowujemy gromadzone informacje przez czas niezbędny i potrzebny dla naszej działalności, chyba że prawo wymaga lub dopuszcza dłuższy okres przechowywania.

Prawo/Jurysdykcja.  Wszelkie sprawy związane z Witryną i/lub niniejszą Polityką prywatności są regulowane prawem Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. bez odniesienia do konfliktów lub wyboru zasad prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na to, by wszelkie postępowanie prawne odnoszące się do Witryny i/lub niniejszej Polityki prywatności toczyło się wyłącznie w odpowiednich sądach znajdujących się w Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o..  Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że Witryny lub Treści/materiały na Witrynach są odpowiednie do zastosowania poza Ferrero Polska Commercial Sp.
z o.o.. Informacje zawarte na Witrynach dotyczące produktów lub usług mają zastosowanie wyłącznie w Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., a produkty i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach.  Jeśli użytkownik znajduje się poza Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Przeniesienie aktywów.  W ramach prowadzenia naszej działalności możemy sprzedawać lub nabywać aktywa.  Jeśli inny podmiot nabędzie Ferrero lub wszystkie bądź zasadniczo wszystkie nasze aktywa, zebrane ISI i nie-ISI użytkowników Witryn mogą zostać przeniesione do takiego podmiotu.  Ponadto, w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub reorganizacji
z naszej inicjatywy bądź z inicjatywy podmiotu zewnętrznego, informacje mogą być uznane za nasze aktywa i sprzedane lub przekazane osobom trzecim.

Rozdzielność.  W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności za niezgodną z prawem lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu w świetle jakiegokolwiek prawa lub polityki społecznej, postanowienie takie zostanie wyłączone jako nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Zmiany i poprawki do naszej Polityki prywatności.  Ferrero zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.  Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzić, czy wprowadzone zostały jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje naszej Polityki prywatności, która jest tutaj opublikowana. W przypadku zmiany lub aktualizacji inna będzie data wejścia w życie wskazana na pierwszej stronie Polityki prywatności.

Informacje kontaktowe.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy odnośnie Witryn bądź niniejszej Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza dostępnego na stronie www.ferrero.pllub pod następującym adresem:

Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 126
02-952 Warszawa

© 2012 Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone.